โคตรภูบุคคล ศึกษาและสนทนา

 

       ผมได้ศึกษาพระไตรปิฎก และสนทนาในอินเตอร์เน็ต เป็นเวลาถึง 10 ปี แต่ไม่เคยได้ศึกษาและสนทนาเรื่อง โคตรภูบุคคล อย่างแท้จริงมาก่อนเลย  แต่ก็มีเหตุที่ให้ผมได้ศึกษาเรื่องโคตรภูบุคคลอย่างละเอียด เกิดขึ้นจนได้ ในกระทู้ของลานธรรม 

       เอาแหละครับ ผมจะยกโคตรภูบุคคล ในพระไตรปิฎกให้ทราบก่อน มีดังนี้.

 

///////////////////////////////////////////////////////
พระไตรปิฎกเล่มที่ 23

                                อาหุเนยยสูตร
         [๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคำนับ เป็นผู้ควรของ
ต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรกระทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๙ จำพวกเป็นไฉน คือ พระอรหันต์ ๑ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ ๑ พระอนาคามี ๑
ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล ๑ พระสกทาคามี ๑ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้ง
ซึ่งสกทาคามิผล ๑ พระโสดาบัน ๑ ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล ๑ โคตรภู
บุคคล ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๙ จำพวกเหล่านี้แล เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
                                      จบสูตรที่ ๑๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ 24

                              อาหุเนยยสูตร
            [๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จำพวกนี้ เป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของ
ต้อนรับ เป็นผู้ควรของทำบุญ เป็นผู้ควรทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า
๑๐ จำพวกเป็นไฉน คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจกสัมพุทธเจ้า ๑ ท่าน
ผู้เป็นอุภโตภาควิมุต ๑ ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุต ๑ ท่านผู้เป็นกายสักขี ๑ ท่านผู้เป็นทิฏฐิปัตตะ ๑
ท่านผู้เป็นสัทธาวิมุต ๑ ผู้เป็นธัมมานุสารี ๑ ท่านผู้เป็นสัทธานุสารี ๑ ท่านผู้เป็นโคตรภู ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จำพวกนี้แล เป็นผู้ควรของคำนับ ฯลฯ เป็นนาบุญของโลก ไม่มี
นาบุญอื่นยิ่งกว่า ฯ
                                 จบสูตรที่ ๖
//////////////////////////////////////////////

และความหมาย ของคำว่า โคตรภูบุคคล ในพระไตรปิฎกเป็นดังนี้

///////////////////////////////////////////////
*************************************
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ 36.2

          [๒๕] บุคคลที่เป็นปุถุชน เป็นไฉน
           สัญโญชน์ ๓ อันบุคคลใดละไม่ได้ ทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อละธรรมเหล่านั้นบุคคลนี้เรียกว่า ปุถุชน

           [๒๖] โคตรภูบุคคล เป็นไฉน
            ความย่างลงสู่อริยธรรมในลำดับแห่งธรรมเหล่าใด บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นนี้เรียกว่า โคตรภูบุคคล
***********************************
/////////////////////////////////////////////

     ต่อไปก็เป็นการ ศึกษา สนทนา ว่า โคตรภูบุคคล ว่าเป็น พระโพธิสัตว์ที่เทียงแท้ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้า หรือ นิยตโพธิสัตว์ อย่างไร จึงจัดว่าเป็น โคตรภูบุคคล   สามารถอ่านศึกษาตามนี้.

 

    1.  พระโพธิสัตว์ที่บรรลุโสดาบัน(มีหรือ?)

    2. โคตรภูภิกษุ กับ โคตรภูบุคคล มีความแตกต่างกันอย่างไร (เพราะ กระทู้ข้างบน)

    3. โคตรภูบุคคล เป็นอย่างไร ? ตอนที่ 2 . (เมื่อเสนอธรรม จึงควรทำให้สมบูรณ์)