ประสบการณ์ชีวิตและการปฏิบัติธรรม

                                       ของคนธรรมดาคนหนึ่ง เพื่อปัญญาและดับทุกข์

                                              กลายเป็นโพธิสัตว์โดยไม่คิดตั้งใจมาก่อนจึงไม่ยอมรับ แต่เหตุการณ์ชักนำจนต้องยอมรับ

                                                            แล้วพัฒนาไปจนเกิดปัญญารู้จักวาง เป็นปกติชนคนธรรมดาคนหนึ่ง 

                (จะกลับมายังหน้าต่างเดิมนี้ เมื่อเข้าไปอ่านในเมนูย่อย ต้องกดปุ่ม <  Back บนมุมซ้าย กลับมาทุกครั้ง)

 1. บทนำ

 2. ชีวิตวัยเด็ก

 3. ชีวิตวัยประถมศึกษา

 4. ชีวิตวัยมัธยมศึกษา

 5. ชีวิตในมหาลัย

 6. ผลของการปฏิบัติธรรม

 7. เรื่องเล่าพิเศษ

 8. ชีวิตวัยทำงาน

 9. แต่งงานมีครอบครัว   

10. พิสูจน์ตนเอง

11. เรื่องพิสดารที่เกิดขึ้นตอนที่ 1

12.เรื่องพิสดารที่เกิดขึ้นตอนที่ 2.

13. เมื่องานเลี้ยงเลิกรา

        14. เกิดทุกข์เห็นทุกข์อย่างแท้จริง

            15. เห็นเหตุแห่งทุกข์และปฏิจสมุทปบาทแท้จริง

                 สรุป ช่วงชีวิตที่ผ่านมาความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้น เป็นเพียงมายาของอุปทานขันธ์ที่เป็นฝ่ายของกุศลกรรมเพื่อรักษาศีลธรรมไม่ให้ขาดไปจากเดิม เพื่อปฏิบัติธรรมและเจริญธรรมที่ยิ่งขึ้นในกาลอันสมควรนั้นเอง และเมื่อ 4 ปีผ่านไป ภรรยาก็ได้เลื่อนระดับตำแหน่งงาน ตามที่เคยได้คาดหวังไว้นั้นเอง ก็ถือว่าเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามฐานะแห่งตน แต่เหล่าเทพโอปปาติกะที่มาสื่อสัมผัสก็ยังตั้งมั่นในฐานะเดิมๆ ของข้าพเจ้านั้นเอง ทั้งที่ข้าพเจ้าวางไม่ทุกข์สับสนกับเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ตาม. (สวากขาโต ภควตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ, 8/7/56)