-         กระทู้สนทนาอานาปานสติ ภาคที่ 1 (เป็นกระทู้ที่สนทนาเมื่อ ปี 2549)

-         กระทู้สนทนาอานาปานสติ ภาคที่ 2 (เป็นกระทู้อีก 2 ปีกว่าต่อมา)

-         กระทู้สนทนาอานาปานสติ ภาคที่ 3 ตอน 1 (เป็นกระทู้อีก 1 ปีต่อมา ปี 2552)

-         กระทู้สนทนาอานาปานสติ ภาคที่ 3 ตอน 2

-          

-         กระทู้สนทนาเรื่องสติสัมปชัญญะ สติปัฏฐาน 4 อินทรีย์ภาวนา