เรื่องที่สนทนาเกี่ยวกับปฏิจสมุทปบาท

           1. อริยสัจ 4 กับความไม่รู้อริสัจ 4 และปฏิจจสมุทปบาท
           2. ผมขอเรียนถาม เฉพาะท่านที่เห็นว่า ปฏิจจสมุปบาท