เสียงบรรยายทั่วไป
รวมเสียงบรรยายที่อยู่ในเนื้อเรื่อง

กฏของธรรม (เจ้าคุณโชดก พระธรรมธิราชมุนี)

ทางสายเอกทางสายกลาง 1 (วิชา)
ทางสายเอก 2
ทางสายเอก 3

โลกนี้ว่างเมื่อวางเป็น 1 (วิชา)
โลกนี้ว่าง 2   โลกนี้ว่าง 3  โลกนี้ว่าง 4   โลกนี้ว่าง 5  โลกนี้ว่าง 6 

สติปํฏฐานสี่ 1 (วิชา)
สติปัฏฐานสี่ 2   

วิปัสสนาญาณ 1 (วิชา)
วิปัสสนาญาณ 2

ธรรมมะกับคนบ้า (วิชา,เด็กที่ถามสามารถเข้าเรียนวิศวะคอมมหิดล,ดูภาพของลูกที่ถาม )

เรื่องประวัติกรรมฐานของข้าพเจ้า

101. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาในวัยเด็ก

102. ฝึกสมาธิด้วยตนเอง

103. ศึกษาทางโลกคู่กับทางธรรมเพื่อรักษาจิตใจ
103/2

105. ผลของการปฏิบัติธรรมแปลกๆ ที่เกิดขึ้น
105/2 ... 105/3 .... 105/4 .... 105/5