เล่าเรื่องพระโพธิสัตว์อดีตพระชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน

    การสร้างพุทธบารมี 
        101.ประเภทของพระพุทธเจ้า    
        102. คุณสมบัติและอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์   
        103. บารมี 30 ทัศ และอานิสงส์   
    พระโพธิสัตว์อดีดชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน  
         201. เริ่มปรารถนาบารมียังอ่อน  
         202. เริ่มอธิฐานในใจต่อพระพักตร์   
         203. เริ่มกล่าววาจาปารถนาต่อพระพักตร์   
         204. เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ ในช่วง 4 อสงไขย  
         205. สร้างบารมีในช่าง เศษแสนมหากัป  
        206. อดีตชาติของพระโพธิสัตว์ในหนึ่งพุทธันดรสุดท้าย   
        207. จริยาปิฏก+อรรถกถา สร้างบารมีในกัปปัจจุบัน   
        208. ชาดก+อรรถกถา สร้างบารมีในอดีต